آشنایی با تاریخ و جغرافیایی منطقه آسیای شرقی
Stone Age
The Stone Age was a broad prehistoric period during which stone was widely used to make implements with an edge, a point, or a percussion surface. The period lasted roughly 3.4 million years and ended between 8700 BCE and 2000 BCE with the advent of metalworking.
آپلود عکس" alt="" />
Ġgantija temples in Gozo, Malta, some of the world's oldest free-standing structures
معابد گانتیجا در گوزو، جزیره ی مالت، یکی از ساختمان های برجای مانده قدیمی جهان
عصر حجر
عصر حجر دوره ی ماقبل تاریخی وسیعی بود که در طی آن، سنگ برای ساخت ابزارهای دارای لبه، نوک، یا سطح کوبه ای به صورت گسترده استفاده می شد. [این] دوره تقریبا 3.4 میلیون سال به طول انجامید و بین سالهای 8،700 و 2،000 قبل از عصر حاضر با ظهور فلزکاری پایان یافت.
Stone Age artifacts include tools used by modern humans and by their predecessor species in the genus Homo, and possibly by the earlier partly contemporaneous genera Australopithecus and ParanthropusBone tools were used during this period as well but are rarely preserved in the archaeological record. The Stone Age is further subdivided by the types of stone tools in use.
صنایع عصر حجر شامل ابزارهایی است که توسط بشر جدید و گونه های قبلی اش در سرده ی انسان و احتمالا توسط سرده معاصر نسبتا قدیمی تر، استرالوپیتوکوس و پارانتروپوس، استفاده شده اند. ابزارهای استخوانی نیز در طی این دوره استفاده می شدند، اما در پیشینه [های] باستان شناسی به ندرت حفظ شده اند. عصر حجر براساس انواع ابزارهای سنگی مورد استفاده نیز طبقه بندی می شوند.

The Stone Age is the first period in the three-age system of archaeology, which divides human technological prehistory into three periods:

عصر حجر نخستین دوره در سیستم سه دوره ای باستان شناسی است که تکنولوژی بشر ماقبل تاریخ را در سه دوره طبقه بندی می کند:
  • عصر حجر
  • عصر برنز
  • عصر آهن
Admin Logo
themebox Logo