آشنایی با تاریخ و جغرافیایی منطقه آسیای شرقی
Homo erectus
Homo erectus (meaning "upright man") is an extinct species of archaic humans that lived throughout most of thPleistocenegeological epoch. Its earliest fossil evidence dates to 1.9 million years ago. It likely originated in East Africa and spread from there, beginning 1.8 million years ago, migrating throughout Eurasia.
هوموارکتوس (انسان راست قامت)
هوموارکتوس (به معنی "انسان راست قامت") گونه ای منقرض شده از انسان های کهن است که در سراسر عصر زمین شناسی پلیستوسن می زیستند. شواهد فسیل اولیه ی آنها 1.9 میلیون سال پیش باز می گردد. این [بشر] احتمالا در آفریقای شرقی به وجود آمده و از آنجا منتشر شده است، در اوایل 1.8 میلیون سال پیش، به سرتاسر اوراسیا مهاجرت کرده است.
There is an ongoing debate regarding the classification, ancestry, and progeny of Homo erectus, especially in relation to Homo ergaster, with two major positions: 1) H. erectus is the same species as H. ergaster, and thereby H. erectus is a direct ancestor of the later hominins including Homo heidelbergensisHomo neanderthalensis, and Homo sapiens; or, 2) it is in fact an Asianspecies distinct from African H. ergaster. There is also another view—an alternative to 1): some paleoanthropologists consider H. ergaster to be a variety, that is, the "African" variety, of H. erectus; the labels "Homo erectus sensu stricto" (strict sense) for the Asian species and "Homo erectus sensu lato" (broad sense) have been offered for the greater species comprising both Asian and African populations.
مباحثه ی مداومی در موضوع طبقه بندی، نیاکان و نواده[های] هوموارکتوس به ویژه درباره ی هوموارگاستر، با دو موضع عمده وجود دارد: 1. هوموارکتوس و هوموارگاستر هم گونه اند و به این ترتیب هوموارکتوس نیای راست قامت انسان تباران اولیه است که شامل هوموهایدل برگنسیس و هومونئاندرتالسیس و هوموساپیینس می باشد، یا 2. در حقیقت یک گونه ی آسیایی متفاوت از هوموارگاستر آفریقایی است. همچنین نظر دیگری بجز [آن دو] وجود دارد: 1. بعضی از دیرین مردم شناسان هوموارگاستر را یک گونه فرض می کنند، به عبارت دیگر، گونه ی "آفریقایی" هوموارکتوس؛ اصطلاحات تخصصی "هوموارکتوس سنسو استریکتو" (مفهوم دقیق) برای گونه های آسیایی و "هوموارکتوس سنسو لاتو" (مفهوم کلی) برای گونه های بزرگتر از جمله جمعیت های آسیایی و آفریقایی، هر دو، پیشنهاد شده است.
H. erectus in the narrow sense (the Asian species) was extinct by 140,000 years ago.
هوموارکتوس در مفهوم محدود (گونه ی آسیایی) در 140.000 سال قبل منقرض شد.

A new debate appeared in 2013, with the documentation of the Dmanisi skulls.Considering the large morphological variation among all Dmanisi skulls, researchers now suggest that several early human ancestors variously classified, for example, as Homo ergaster, or Homo rudolfensis, and perhaps even Homo habilis, should instead be designated as Homo erectus.

بحث جدیدی در سال 2013، با مستندات جمجمه های دمانیسی ایجاد شد. با توجه به گوناگونی ریخت شناسی فراوان در میان همه ی جمجمه های دمانیسی، پژوهشگران اکنون پیشنهاد کردند که اجداد متمایز انسان اولیه به صورت مختلف رده بندی شود، برای مثال، مانند هوموارگاستر، یا هومورودولفسیس و شاید حتی هوموهبیلیس، بایستی بجای هوموارکتوس در نظر گرفته شوند.

منبع متن انگلیسی: ویکی پدیا

Admin Logo
themebox Logo